کسب رتبه طلایی در ارزیابی عملکرد اتاق های مشترک بازرگانی

کسب رتبه طلایی در ارزیابی عملکرد اتاق های مشترک بازرگانی

کسب رتبه طلایی در ارزیابی عملکرد اتاق های مشترک بازرگانی را به هیات مدیره ،مشاورین ،دبیر و اعضای آن اتاق تبریک عرض میکنیم.